Theater & Evenementen

Algemene bepalingen

De hieronder beschreven bepalingen horen onverbrekelijk bij de opdrachtovereenkomst.
De Opdrachtgever, de Artiest(en) en de Inhoudingsplichtige hebben daarin verklaard de afspraken in de overeenkomst te zijn overeengekomen volgens de hieronder beschreven standaardbepalingen.

1 - Opdracht
De Opdrachtgever verleent door middel van de overeenkomst opdracht aan de Artiest(en) en de Artiest(en) verplichten zich daarmee om naar beste kunnen en in overleg met de Opdrachtgever een optreden te verzorgen op de locatie(s), datum(s) en tijden zoals vermeld in de overeenkomst.
De artiest(en) is/zijn tijdig aanwezig. We rekenen erop dat de leiding eveneens tijdige aanwezig is om vooraf nog even het programma te bespreken.
2 - Inhoudingsplicht / inhouding
1. De Opdrachtgever draagt de inhoudingsplicht over aan de Inhoudingsplichtige.
Een kopie van de inhoudingsplichtigenverklaring bevindt zich op de achterkant van de factuur.
De Inhoudingsplichtige draagt de in te houden loonheffingen af aan de desbetreffende Ontvanger der Directe Belastingen.
2. De Artiest(en) ontvangen op verzoek na iedere verloning een specificatie van de Inhoudingsplichtige en na afloop van het kalender jaar ontvangen de artiesten een jaaropgave.
3 - Locatie en kleedgelegenheid
1. De locatie waar opgebouwd dient te worden moet op een normale manier toegankelijk zijn. Bij moeilijk bereikbare locaties (boven- benedenverdiepingen, boten etc.) dient de opdrachtgever te zorgen voor voldoende hulp bij het laden en lossen.
Er dient een gratis parkeerplaats in de directe omgeving te worden verzorgd.
2. De artiest(en) maakt/maken gebruik van alle aanwezige toneelaccommodatie, tevens kleedgelegenheid + (warm) stromend water. Kleedkamer dient afsluitbaar en schoon te zijn met daarin: tafel, voldoende stoelen, kleding haken en grote spiegel.
3. Podium en kleedkamer zijn alleen toegankelijk voor productiemedewerkers.
4. Na afloop van het optreden dient de artiest in staat te zijn direct het materiaal af te breken en in te laden. (i.v.m. eventueel een volgende show).
4 - Consumpties
Opdrachtgever verklaart ermee bekend te zijn dat artiesten en betrokken technici recht hebben op twee consumpties per uur gedurende het gehele optreden incluis opbouw en afbraak. Consumpties, niet vrijwillig aangeboden, zijn voor rekening van de artiest zelf.
5 - Schade / Risico
1. Alle risico tijdens optreden, reizen naar plaats van optreden en terug is voor rekening van de optredende artiest.
Iedere schade aangebracht aan het materiaal van de artiest(en) en veroorzaakt door het publiek dat zich op het toneel en/of in de kleedkamer bevindt, wordt door de opdrachtgever volledig vergoed tegen taxatiewaarde van de instrumenten e.d.
2. Wigle Ruiter Theater & Evenementen is niet aansprakelijk voor eventueel hieruit voortvloeiende kosten.
6 - Krediettermijn
De Opdrachtgever dient het factuurbedrag uiterlijk 8 dagen voor het optreden betaalbaar te stellen op de bankrekening van de Inhoudingsplichtige welke op de factuur staat vermeld. Bij niet tijdige betaling wordt een krediettoeslag in rekening gebracht die overeenkomt met de wettelijk vastgestelde boeterente.
Indien op de overeenkomst een afwijkende krediettermijn is afgesproken dan zal deze worden gehanteerd.
7 - Verdeling gage, betaling en verrekenen
1. De Inhoudingsplichtige zal de gages verdelen conform de door de Artiest(en) volledig ingevulde gageverdeling behorende bij de overeenkomst.
2. Indien geen of geen volledige contante betaling heeft plaatsgevonden zal de Inhoudingsplichtige de netto gages (bruto-bruto gages onder aftrek van loonheffingen) zo spoedig mogelijk na ontvangst van het factuurbedrag, maar uiterlijk 7 werkdagen daarna, betalen op de door de Artiest(en) aangegeven rekening.
3. Wigle Ruiter Theater & Evenementen behoudt zich het recht voor om wijzigingen in loonbelasting en BTW en/of premies volks- en sociale verzekeringen aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
4. Geen betaling zal plaatsvinden zo lang de betreffende Artiest(en) nog niet alle daarvoor noodzakelijke gegevens aan de Inhoudingsplichtige hebben verstrekt.
8 - Annuleringsregeling
1. Onverminderd het recht op schadevergoeding volgens de wet hebben de Artiest(en) bij annulering van het optreden, afhankelijk van de termijn van annulering door de Opdrachtgever, recht op de gehele uitkoopsom of een deel daarvan.
Bij annulering van het optreden één maand of korter voorafgaand aan het optreden is 100% verschuldigd; bij annulering tussen één en drie maanden 75%; bij annulering tussen drie en vijf maanden 50%; bij annulering langer dan vijf maanden voorafgaand aan het optreden 25%.
2. De Opdrachtgever zal annulering van een optreden schriftelijk en per aangetekende post met ontvangstbevestiging kenbaar maken aan de Artiest(en).Indien annulering niet op de voorgeschreven wijze heeft plaatsgevonden wordt aangenomen dat geen annulering heeft plaatsgevonden.
3. Artiest(en) behouden zich het recht voor om in geval van radio- of televisie optreden, of buitenlandse tournee (dit te overleggen met deugdelijke kontrakten), deze overeenkomst te annuleren of te verplaatsen, in onderling overleg.
9 - Overmacht
1. Indien de Artiest(en) door overmacht, zoals in geval van ziekte, ongeval, overheidsmaatregelen e.d., verhinderd zijn om hun verplichtingen na te komen, dan zullen de Artiest(en) de Opdrachtgever daarvan terstond in kennis stellen.
In geval van ziekte of ongeval heeft de Opdrachtgever het recht om door een Arbo-arts een onderzoek te laten instellen.
2. Overmacht als hiervoor bedoeld heeft opschortende werking en de Opdrachtgever heeft derhalve het recht om, rekening houdend met de agenda van de Artiest(en), het optreden onder gelijke condities binnen een periode van zes (6)maanden alsnog te laten plaatsvinden.
3. Indien als gevolg van overmacht aan de zijde van de Artiest(en) een optreden geen doorgang kan vinden zijn de Artiest(en) niet aansprakelijk voor de schade welke de Opdrachtgever als gevolg daarvan ondervindt.
4. Wigle Ruiter Theater & Evenementen is niet aansprakelijk voor eventueel hieruit voortvloeiende kosten. In overleg met de opdrachtgever zullen wij een vervangende artiest proberen te regelen. Indien dit niet mogelijk blijkt is er sprake van overmacht.
5. Indien het optreden als gevolg van overmacht aan de zijde van de Opdrachtgever geen doorgang kan vinden, is de annuleringsregeling zoals opgenomen in artikel 8 van toepassing.
10 - Overige bepalingen
1. De Opdrachtgever verklaart met het repertoire en de prestaties van de Artiest(en) bekend te zijn.
2. De Opdrachtgever zal het optreden van de Artiest(en) niet zonder schriftelijke toestemming van de Artiest(en) opnemen of laten opnemen, uitzenden of laten uitzenden.
3. De Opdrachtgever zal in verband met het optreden zorg dragen voor de afdracht van verschuldigde muziekauteursrechten. De Opdrachtgever vrijwaart de Artiest(en) voor de gevolgen van het eventueel niet voldoen van de voor de optredens verschuldigde BUMA-rechten. Voor informatie en/of aanmelden van optredens kan men zich wenden tot de BUMA ( 023-799 79 99)
4. De Opdrachtgever heeft het recht om naam, logo, afbeelding en biografische gegevens van de Artiest(en) in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst te gebruiken voor de promotie van het optreden.
De Artiest(en) zullen op verzoek van de Opdrachtgever, voor zover voor handen, het logo, een foto en biografische bijzonderheden van de Artiest(en) voor promotioneel gebruik aan de Opdrachtgever doen toekomen.
5. Opdrachtgever zal alle betreffende gegevens vroegtijdig doorgeven aan de beheerder/eigenaar van de locatie waarin het optreden zal plaatsvinden.
11 - Bijzondere bepalingen
De Bijzondere bepalingen, waarvan een door partijen ondertekend exemplaar aan deze overeenkomst is gehecht, vormen een integraal onderdeel van deze overeenkomst.
12 - Slotbepalingen
Elke wijziging of aanvulling van deze overeenkomst, is slechts geldig, indien en voor zover deze schriftelijk door partijen is overeengekomen.
Alle geschillen die uit hoofde van deze overeenkomst mochten ontstaan, zullen naar Nederlands recht worden beslecht door de bevoegde rechter.